Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., so sídlom Padličkovo 3, 977 01 Brezno, IČO: 36 618 675,   zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 8413/S

 I.             Všeobecné ustanovenia

 1.1        Spoločnosť Harmanec – Kuvert, spol. s r. o., so sídlom Padličkovo 3, 977 01 Brezno, IČO: 36 618 675, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 8413/S (ďalej ako „Harmanec – Kuvert, spol. s r. o.“ alebo „predávajúci“), sa v rámci svojho predmetu podnikania  zaoberá hlavne výrobou poštových obálok, poštových tašiek, papierových tašiek  a ich predajom svojím zákazníkom.

1.2.         Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r. o. a jej zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi (ďalej ako „zákazník“ alebo „kupujúci“), pri nákupe a predaji jej výrobkov a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r. o. a zákazníkom (ďalej ako „kúpna zmluva“), a majú povahu  obchodných podmienok v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

1.3.         Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody, uskutočnené medzi spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r. o. a zákazníkom, vrátane všetkých služieb poskytovaných   v tejto súvislosti. V jednotlivých prípadoch je možné sa odchýliť od týchto všeobecných obchodných podmienok, avšak  iba na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. a zákazníkom. Ústne prehlásenia zamestnancov spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r. o. voči zákazníkom nie sú pre spoločnosť Harmanec – Kuvert, spol. s r. o. záväzné.

1.4.         Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu so spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r. o., teda od okamihu, kedy je medzi spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r. o.  a zákazníkom vykonaný akýkoľvek právny úkon písomnou formou.

II.           Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1        Zákazník sa zaväzuje, že sa vopred riadne oboznámi so všetkými podmienkami uzatváraného obchodu, konkrétne s obsahom kúpnej zmluvy, s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené webovej stránke spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., ako aj s prípadnými ďalšími písomnými dokumentmi, ktoré mu spoločnosť Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. v súvislosti s uzatváraným obchodom odovzdá.

2.2       Zákazník sa ďalej zaväzuje:

–        vo všetkých písomných dokumentoch vždy uviesť svoje  pravé, správne a platné identifikačné a kontaktné údaje (v prípade právnickej osoby najmä obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, ak ide o platcu DPH, emailovú adresu a telefónne číslo; v prípade fyzickej osoby podnikateľa najmä – meno a priezvisko, obchodné meno, pokiaľ  nie je totožné s menom a priezviskom, miesto podnikania, trvalý pobyt, pokiaľ nie je totožný s miestom podnikania, IČO, IČ DPH, ak ide o platcu DPH, emailovú adresu, telefónne číslo);

–        uviesť spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. správne a úplné údaje, prípadne ďalšie údaje, ktoré sú pre spoločnosť Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. nevyhnutné, vzhľadom na realizáciu obchodu v prípade, že ich spoločnosť Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. od zákazníka vyžaduje;

–         splniť vždy riadne a včas všetky svoje záväzky, ku ktorým sa zákazník zaviazal, vzhľadom na vzťah k spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o.;

–        v priestoroch spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. vždy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vrátane všetkých požiarnych a iných bezpečnostných pokynov a dbať na pokyny zamestnancov spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o.; v opačnom prípade je zákazník povinný uhradiť spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. všetky škody, ktoré spôsobí porušením tohto ustanovenia.

III.          Dodacie podmienky

3.1       Množstvo, špecifikácia, termíny a  spôsob dodania tovaru sa dohodnú v samostatných písomných objednávkach. Každá objednávka vystavená a riadne kupujúcim predávajúcemu doručená musí obsahovať najmä: obchodné meno   kupujúceho, jeho sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, poštovú adresu, na ktorú bude predávajúci zasielať faktúry, pokiaľ nie je totožná so sídlom/miestom podnikania kupujúceho, číslo objednávky, presnú špecifikáciu a množstvo tovaru, ktorý má byť na základe objednávky dodaný, miesto a čas dodania tovaru, spôsob dodania tovaru, meno a kontakt na pracovníka kupujúceho zodpovedného za danú objednávku.

3.2         Kupujúci doručí objednávku do sídla predávajúceho, a to tým spôsobom, že ju zašle poštou, faxom alebo mailom priamo na adresu predávajúceho.

3.3      Akékoľvek zmeny v objednávke je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 dní pred samotnou dodávkou tovaru týkajúcu sa tej ktorej objednávky.

3.4       Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim zmluvný vzťah a kupujúcemu vzniká nárok na nezmenenú cenu tovaru počas obdobia uvedeného v potvrdenej objednávke.

3.5       O každej dodávke tovaru musí byť riadne vyhotovený, očíslovaný a predávajúcim a kupujúcim riadne podpísaný dodací list (výdajka). Dodací list musí obsahovať najmä:  identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, IČ DPH),  číslo objednávky, presnú špecifikáciu a množstvo dodaného tovaru.

3.6          Dodávka tovaru je splnená dňom jeho odovzdania kupujúcemu, resp. dňom jeho odovzdania dopravcovi na prepravu do miesta určenia.

3.7        V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou záväzkov voči predávajúcemu, má predávajúci právo pozastaviť dodávku ďalšieho tovaru, a to až do doby uhradenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

3.8          Ceny môžu byť dohodnuté s dopravou DAP – dohodnuté miesto určenia alebo bez dopravy EXW, závod Brezno.

3.9          Spôsob prepravy je dohodnutý v kúpnej zmluve alebo inou písomnou formou.

IV.          Cena

4.1          Ceny môžu byť dohodnuté v zmysle platných cenníkov predávajúceho alebo individuálne ceny.

4.2          Ceny musia byť vždy dohodnuté písomnou formou.

4.3          Cena polygrafických štočkov:

  • Štočky môžu byť  kupujúcemu fakturované samostatne a v tom prípade nie sú započítané v cene papierovej tašky.

V.             Platobné podmienky

5.2          Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru.

5.3          Faktúra ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH.

5.4          Faktúra je zaplatená dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho uvedený na faktúre, v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka.

5.5          Platobné podmienky sú dohodnuté individuálne a musia byť dohodnuté písomnou formou.

5.6        Splatnosť faktúr začína plynúť dňom expedovania tovaru, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté písomne inak. Splatnosť jednotlivých faktúr, pokiaľ si zmluvné strany nedohodli inak, je 30 dní odo dňa expedovania tovaru.

5.7         V prípade neuhradenia ceny v lehote splatnosti vzniká predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,06 % z ceny za každý deň z omeškania. Kupujúci je povinný tiež uhradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky (najmä súdny poplatok, právne služby predávajúceho, náklady súvisiace s exekučným konaním).

5.8          Predávajúcemu v prípade neuhradenia ceny v lehote splatnosti vzniká právo aj na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý deň z omeškania.

VI.          Poistenie pohľadávok

6.1    Predávajúci si vyhradzuje právo na poistenie pohľadávok formou:

– poistenia pohľadávok

– bankovej garancie

– iným spôsobom.

6.2    Náklady na poistenie pohľadávok platí predávajúci.

6.3    V prípade ak pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu nie sú poistiteľné, musí kupujúci uhradiť kúpnu cenu pred  dodaním tovaru.

VII.        Záruky a zodpovednosť za vady

7.1      Predávajúci poskytuje na ním dodávaný tovar – poštové obálky (celý sortiment), poštové tašky (celý sortiment) a papierové tašky (celý sortiment), záruku 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dodania tovaru kupujúcemu. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena tovaru.

7.2    Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite zodpovedajúcej jeho obvyklému účelu použitia. Tolerancia odchýlok papierových obálok a papierových tašiek je nasledovná:

7.2.1       Papierové tašky:                                                           Poštové obálky:

Odchýlka vo váhe papiera    +/- 5%                                                                              +/-5%

Odchýlka v rozmeroch         +/- 5%                                                                                +/-1%

Odchýlky v skutočne dodaných množstvách papierových tašiek oproti objednanému množstvu papierových tašiek. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať kupujúcemu skutočne vyrobené množstvá s nasledovnou toleranciou oproti objednanému množstvu:

Objednané množstvo:                          Tolerancia:

  • Štandardné rozmery:

3 000 ks – 10 000 ks                         +/- 20%

10 000 ks – 50 000 ks                      +/- 10%

nad 50 000 ks                                     +/- 5%

  • Neštandardné rozmery:

všetky množstvá                                 +/- 20%

7.2.2       Potlač:

  • Kupujúci definuje farbu potlače podľa Pantone Sold Uncoated alebo HKS N.
  • Ak kupujúci požaduje farbu, ktorá sa v katalógu nenachádza, môže predávajúci zistiť farbu pomocou fotospektrometra.
  • Povolený rozdiel medzi tlačou a katalógom je Delta E +/- 5%.
  • Ak kupujúci predloží predávajúcemu jeho vlastnú vzorku farby natlačenú na materiál, ktorý je odlišný od toho, na ktorý sa bude tlačiť, kupujúci si je vedomý a súhlasí s tým, že odtieň farby nebude rovnaký, nakoľko ten istý odtieň farby vyzerá rozdielne na rôznych potlačených materiáloch.

7.2.3        Odchýlky vo farbe papiera:

  • Papier je prírodný materiál vyrábaný z primárnych a sekundárnych vlákien. Predávajúci negarantuje stálosť odtieňa papiera.

7.2.4        Nosnosť papierovej tašky:

  • Nosnosť  papierovej tašky  je  od  5  do  12  kg  podľa  druhu  materiálu.  Nosnosť  sa počíta na pevnosť materiálu pri rozloženom zaťažení.

7.3          Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru a o zistených zjavných vadách dodaného tovaru sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať správu predávajúcemu s doložením potrebných dokladov.

7.4          Vady zrejmé pri dodaní tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho do 5 dní od dodania tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby.

7.5         V prípade reklamácie tovaru s hodnotou vyššou ako 150,- EUR, si predávajúci vyhradzuje právo do 5 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie vykonať prehliadku reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci dodávku reklamovaného tovaru nepripravil k prehliadke, predávajúci reklamáciu neuzná.

7.6         Nároky z vád tovaru zahŕňajú právo kupujúceho na výmenu tovaru za bezvadný, alebo právo na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny. V prípade sporu v reklamačnom konaní sa zmluvné strany zaväzujú dodržať príslušné právne predpisy týkajúce sa práv zo zodpovednosti za vady tovaru.

7.7         Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou alebo skladovaním kupujúceho alebo nesprávnym alebo nešetrným spôsobom používania tovaru alebo používaním tovaru v rozpore s účelom jeho použitia alebo v rozpore s platnými technickými normami.

VIII.     Termín dodania

8.1       Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je termín dodania uvedený v písomnom potvrdení objednávky. Pri potláčaní tovaru  začína lehota dodania plynúť od odsúhlasenia podkladov pre potlač.

8.2          Dodržanie dodacích podmienok predávajúceho predpokladá včasné a správne plnenie záväzkov kupujúceho

IX.          Vyššia moc

9.1          Pokiaľ je predávajúcemu znemožnené plniť jeho zmluvné záväzky z dôvodu vyššej moci, bude ich plnenie pokračovať až keď tieto prekážky pominú. Toto platí aj potom, keď plnenie predávajúceho mešká. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu začiatok aj koniec vyššej moci. Pokiaľ by mala takáto prekážka trvať dlhšie ako tri mesiace, má každá zmluvná strana  právo od zmluvy odstúpiť.

9.2          Vyššia moc predstavuje cudzie činnosti, nepredvídateľné a neovplyvniteľné dôvody ako napríklad: štrajky, prírodné katastrofy, nedostatok surovín a energie, oheň, vojnu, vzburu alebo iné udalosti, ktoré nemôže predávajúci ovplyvniť, nezávisle od toho, či vznikli v podniku predávajúceho alebo cudzom podniku, alebo podniku, od ktorého závisí výroba alebo preprava tovaru.

X.        Záverečné ustanovenia

10.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú v mene  spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o., ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o.

10.2       Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná kúpna zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r.o.), uzatvorená medzi spoločnosťou Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. a zákazníkom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10.3       Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. postúpiť akékoľvek práva, pohľadávky alebo záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu ani započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho vyplývajúcim z kúpnej zmluvy.

10.4       Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou a/alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky prípadné spory patria do právomoci súdov Slovenskej republiky.

10.5         Na právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a/alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.6       Na právne vzťahy založené kúpnou zmluvou a/alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nemožno aplikovať všeobecné zmluvné/obchodné podmienky zákazníka ani akékoľvek iné všeobecné zmluvné/obchodné podmienky, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10.7        Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.5.2019.