Verejný záväzok ohľadne dodržiavania základných pracovných požiadaviek

1. marca 2002

Spoločnosť Harmanec-Kuvert, spol. s r. o. sa zaväzuje dodržiavať základné pracovné požiadavky.

Detská práca :
a. Nie sú zamestnaní pracovníci mladší ako 15 rokov
b. Žiadna osoba mladšia ako 18 rokov nie je zamestnaná pri nebezpečných alebo ťažkých prácach, s výnimkou školení v rámci schválených vnútroštátnych zákonných predpisov a nariadení.
c. Zakázané sú najhoršie formy detskej práce.

Nútená práca
a. Pracovné vzťahy sú dobrovoľné a založené na vzájomnom súhlase, bez hrozby sankcie
b. Neexistuje žiadny dôkaz o akýchkoľvek praktikách svedčiacich o nútenej alebo povinnej práci, okrem iného vrátane nasledujúcich:
• fyzické a sexuálne násilie
• dlhové otroctvo
• zadržiavanie miezd/vrátane zaplatenia zamestnaneckých poplatkov a/alebo úhrady zálohy pri nástupe do zamestnania
• obmedzenie mobility/pohybu
• zadržiavanie pasov a dokladov totožnosti
• vyhrážanie udania úradom.

Diskriminácia v zamestnaní a pri práci
a. Postupy v zamestnaní a pri práci sú nediskriminačné.

Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie
a. Pracovníci si môžu založiť organizáciu pracovníkov alebo sa k nej pripojiť na základe vlastnej voľby
b. Je uznaná úplná sloboda organizácií pracovníkov pri vytváraní vlastných stanov a pravidiel.
c. Pracovníkom sú uznané práva na zapojenie sa do zákonných činností spojených so založením alebo pripojením sa k organizácii pracovníkov alebo aj práva zdržať sa uvedeného a
nediskriminuje alebo netrestá pracovníkov za uplatňovanie týchto práv
d. Spoločnosť sa zaväzuje rokovať so zákonne založenými organizáciami pracovníkov a/alebo riadne vybranými zástupcami v dobrej viere a s maximálnym úsilím dosiahnuť dohodu o kolektívnom
vyjednávaní
e. Kolektívne zmluvy sa uplatňujú tam, kde existujú.