SVKENGGERCZERUSHUN

Životné prostredie

Environmentálna politika

Výroba šetriaca životné prostredie

Sme lídri na trhu s témou ochrany životného prostredia. Harmanec – Kuvert, spol. s r.o. pracuje na projektoch, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia, znižovanie spotreby energií, zvyšovanie využiteľnosti recyklovaných papierov a farieb a cieleným výberom dodávateľov, podľa vzťahu k životnému prostrediu.

Papier pochádza z ekologicky obhospodarovaných lesov a využívame nasledovné
typy papierov:


 

 

FSC® Obálky

Na požiadanie našich zákazníkov vyrábame výrobky označené FSC®. Kúpou FSC® certifikovaných výrobkov podporíte dobré obhospodarovanie a prispejete k ochrane svetových lesov. Sme držiteľom FSC® certifikátu od 02/2009.

 FSC príloha k smernici

 

Okienková fólia vyrobená z kukurice

Pri výrobe obálok s okienkami ponúkame okienkovú fóliu vyrobenú z kukurice. Svojimi parametrami je podobná ako fólie vyrobené klasickým spôsobom. Ale je recyklovateľná a nezaťažuje životné prostredie. 

Sójové farby

Pri ofsetových potlačiach ponúkame ekologické sójové farby. Svojimi parametrami sú úplne  porovnateľné so štandardnými ofsetovými farbami a naviac sú 100% recyklovateľné.

Obálka neutrálna CO2

Ponúkame obálku s názvom "Envirelope". Envirelope je prvá obálka vo svete, ktorá spája všetky aspekty ochrany životného prostredia.

 

Prehlásenie PEFC

Prehlásenie v súvislosti s implementovaním PEFC certifikácie spotrebiteľského reťazca:

  Prehlásenie

 

Zásady environmentálnej politiky organizácie

Spoločnosť Harmanec-Kuvert, spol. s.r.o. so sídlom v Brezne zaoberajúca sa výrobou obálok, tašiek a listovej konfekcie v snahe aktívne pristupovať k ochrane a tvorbe životného prostredia prijíma zásady, ktoré bude dôsledne realizovať v rámci svojich činností:

- Zaväzujeme sa dodržiavať právne predpisy upravujúce vzťahy k životnému prostrediu.

- Za jednu z najvyšších priorít organizácie považujeme riadenie ochrany životného prostredia.

- Budeme venovať sústavnú pozornosť úspore surovín, energie a recyklácii odpadov.

- V prevádzkovej činnosti budeme klásť dôraz na prevenciu znečisťovania.

- Budeme uplatňovať princíp trvalého zlepšovania organizácie v prístupe k ochrane a tvorbe životného prostredia.

- Príslušné orgány štátnej správy, zamestnancov a verejnosť budeme pravidelne informovať o environmentálnej politike organizácie

- Budeme venovať pozornosť sústavnému environmentálnemu vzdelávaniu pracovníkov.

Všetci pracovníci spoločnosti Harmanec-Kuvert, spol. s.r.o.  sú povinní rešpektovať a riadiť sa uvedenými zásadami.

 Integrovaná politika

 

Informácia o nameraných hodnotách odpadových vôd v spoločnosti Harmanec-Kuvert s.r.o. Brezno :

 Odpadové vody

 Analýza odpadových vôd

 Dažďová voda

 

Informácia o nameraných hodnotách emisií do ovzdušia v spoločnosti Harmanec-Kuvert s.r.o. Brezno :

 Emisie

Informácia o nameraných hodnotách hluku vo vonkajších priestoroch v spoločnosti Harmanec-Kuvert s.r.o. Brezno :

 Hluk